29 januari 2018 - 15:11

Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden

Sinds september 2014 werkt het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden aan de uitvoering van de Voorkeursstrategie, om het gebied nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en te zorgen voor voldoende zoet water. Na twee jaar zijn de eerste resultaten op een rijtje gezet.

De betrokken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben in wisselende allianties op allerlei manieren resultaten geboekt; met onderzoeken om kennis te verdiepen, gebiedsgerichte uitwerkingen van de voorkeursstrategie en de uitvoering van concrete maatregelen. Maar ook door in gesprek te blijven, kennis en ideeën uit te wisselen en samen tot gedragen besluiten te komen.

MIRT onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Een van de projecten was het uitvoeren van een MIRT onderzoek in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (combinatie water en ruimte). De vraag was hoe de waterveiligheid te verbinden me truimtelijke ontwikkeling, met behoud van de cultuurhistorische identiteit, de ruimtelijke kwaliteit en de economische kracht van het gebied. Dat leverde slimme combinaties op voor onder meer natuur, toerisme en recreatie en een betere bereikbaarheid van de watergebonden bedrijven. De betrokken partijen blijven met elkaar optrekken en kansen benutten om de slimme combinaties te verzilveren. Lees hier de rapportage.

Voortgang uitvoeringsagenda
De op te pakken projecten en activiteiten staan beschreven in de uitvoeringsagenda. Op een diversiteit aan onderwerpen is er voortgang te melden:

  • Keringen: wat zijn de alternatieven als de Maeslantkering niet werkt? Faalkansen worden onderzocht, maar ook het alternatief van een sluis;
  • Buitendijks gebied: veel bebouwing in het stedelijk gebied van Rotterdam en Dordrecht staat buitendijks. Wat zijn de overstromingsrisico’s, maar er wordt ook gekeken naar beperking van schade door preventieve maatregelen, aangepaste inrichting of crisisbeheersing;
  • Water en ruimte: opgaven voor water en ruimte moeten met elkaar verbonden worden om de ruimtelijke inrichting en kwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld door meekoppelkansen bij dijkversterkingen;
  • Rivier als getijdenpark: meer groen langs de oplopende oevers van de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas geven golfdemping, maar ook nieuwe natuur en recreatieve mogelijkheden;
  • Pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken: bekeken is of de ruimte reserveringen voor toekomstige dijkversterkingen mogelijk zijn met bestaande ruimtelijk en financieel instrumentarium. Dit is vooral effectief als betrokken partijen samen werken op basis van een gezamenlijke gebiedsvisie;
  • Crisisbeheersing: het ontwikkelen van veiligheidsplannen met de nadruk op verticale evacuatie en hoe om te gaan met kwetsbare en vitale functies.

Een weergave van de geboekte resultaten leest u hier in ‘Resultaten van de samenwerking 2014 – 2016’.