15 november 2018 - 11:22

Integraal Rivier Management

In de zomer is het programma Integraal Riviermanagement geïntroduceerd. Dit is een verbreding van de insteek van de Lange Termijn Ambitie Rivieren. Er wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de opgaven en een programmaorganisatie, inclusief governance structuur.

Breed krachtig samenspel
Om Nederland te beschermen tegen overstroming is in het kader van het Deltaprogramma in 2014 een Voorkeurstrategie opgesteld. Het krachtige samenspel van dijkversterking en rivierverruiming stond centraal. Afgekeurde dijken, nieuwe normering en klimaatverandering waren in 2016 aanleiding voor een herijking van de Voorkeurstrategie. Dat gebeurde onder de naam Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR). De mogelijke maatregelenpakketten van de LTAR zijn doorgerekend en besproken. In verschillende bijeenkomsten en overleggen kwam nadrukkelijk de wens naar voren om het werken aan onze rivieren nog meer integraal aan te pakken: de rivierproblematiek vraagt om een bredere insteek. Naast de opgaven voor waterveiligheid, zouden ook regionale ontwikkelingen en opgaven voor natuur, scheepvaart, laag water en ruimtelijke kwaliteit een centrale plek moeten krijgen. Dit vanuit een vastgestelde visie, zodat maatregelen en acties een beleidsmatige, juridische en financiële basis hebben.

Integraal Riviermanagement en toekomstbeeld
Voor de zomer sprak de minister van I&W haar voornemen uit om in het rivierengebied, samen met betrokken overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, een programma Integraal Riviermanagement (IRM) op te zetten. De bedoeling van dit programma is om samen tot betere en meer samenhangende oplossingen te komen voor waterveiligheid, waterkwaliteit, zoetwater, scheepvaart en natuur. Dit betekent dat de huidige aanpak van waterveiligheid, met het krachtige samenspel van dijkversterking en rivierverruiming, verschuift naar een brede aanpak waarin opgaven gezamenlijk en integraal worden aangepakt. Om deze verbreding tot stand te brengen, reserveerde de minister in het Deltafonds 375 miljoen euro. Een afwegingskader moet helpen de meest urgente opgaven te prioriteren en de juiste maatregelen te selecteren. Om tot de gewenste verbreding te komen, moet een gewenst toekomstbeeld (2050) van onze rivieren Rijn en Maas worden gemaakt. Deze bestaat uit rijksopgaven en regionale opgaven en omvat daarmee doelen voor waterveiligheid, natuur, Kaderrichtlijn Water, scheepvaart, zoetwater, landschappelijke kwaliteit, recreatie, bedrijvigheid, regionale ontwikkelingen en duurzame energie. Rijk en regio zijn momenteel druk bezig om al deze opgaven en doelen bij elkaar te brengen. Via de Voorkeurstrategie en de LTAR is natuurlijk al de nodige informatie verzameld.

Proces
Het uiteindelijke programma Integraal Riviermanagement wordt vastgelegd in een beleidskader. Dit kan een Rijksstructuurvisie zijn, maar ook een wijziging van het Nationaal Waterplan is een mogelijkheid. Om dit proces te organiseren, is een kerngroep samengesteld met vertegenwoordigers van rijk en regio. Het kernteam heeft als taak om de komende periode het programma Integraal Riviermanagement in de stijgers te zetten. Het werkt aan het opstellen van een bestuurlijke opdracht, maakt een planning en een voorstel voor de ambtelijke en bestuurlijke programma-organisatie (governance). Zodra er een stuurgroep is geformeerd die besluiten kan nemen over opdracht, planning, afwegingskader en governance, wordt de opdracht van Integraal Riviermanagement verder en breder uitgewerkt.