27 maart 2020 - 09:21

Integraal Rivier Management

Nadat vorige zomer het startschot is gegeven voor het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) is in januari de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) de inspraak in gegaan. Hierin staan het doel en de scope van het programma beschreven. Naast de NRD wordt er in sneltreinvaart gewerkt aan het doen van onderzoek en het maken van een Beeld op de Rivieren, zodat er voor de zomer realistische beleidsopties gepresenteerd kunnen worden.

Programma Integraal Rivier Management
Het rivierengebied, met de Rijntakken en Maas, zijn economisch, ecologisch en recreatief belangrijk voor Nederland. Klimaatverandering is meer dan ooit voelbaar. Er liggen veel opgaven en mooie kansen, maar de ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden zijn schaars. In het programma Integraal Rivier Management (IRM) werken de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken én de regionale (water) partners samen aan een vitaal, veilig en aantrekkelijk Rivierengebied dat voorbereid is op de toekomst. IRM legt een integrale visie vast op het rivierengebied. Daarin komen opgaven en ontwikkelingen samen op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Door de verschillende opgaven te combineren zoeken rijk en regio naar synergie op het niveau van het riviersysteem.

Nota Reikwijdte en Detailniveau
Eind januari is de Nota Reikwijdte en Detailniveau de inspraak in gegaan. De effecten op het milieu en de leefomgeving in het rivierengebied van de uitvoering van het programma IRM wordt onderzocht. De resultaten worden gepubliceerd in een Milieu Effect Rapportage. Ter voorbereiding op dit rapport staat in de NRD beschreven welke onderwerpen onderzocht worden en met welke diepgang. Ook beschrijft het een uitgebreide toelichting op het beoogde programma IRM. De zienswijzen en reacties worden op dit moment gebundeld. De zienswijze van de VNR is op te vragen bij het secretariaat.

Participatie
In een programma onder de omgevingswet is participatie een belangrijke bouwsteen. Het verschijnen van de NRD was tevens de start om de participatie vorm te gaan geven. In de zienswijze kon ook een uitspraak gedaan worden over de manier waarop partijen betrokken willen worden. Op 6 februari vond een brede startbijeenkomst plaats, waar ook gesproken is over de wijze van participatie. Het verslag leest u hier. De omgevingsmanager werkt deze informatie verder uit en komt met een plan. De VNR heeft aangedrongen op een vroegtijdige, heldere en transparante wijze van participatie.
Het betrekken van gemeenten is een punt van aandacht. Gemeenten zijn niet direct in de Stuurgroep IRM vertegenwoordigd, de inbreng loopt via de regionale stuurgroepen. Ook het geïnformeerd en betrokken houden van gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurders, houden we met elkaar goed in de gaten.

Proces
De Stuurgroep IRM begeleidt en stuurt het proces. Het tijdpad voor het uitvoeren van de werkzaamheden is krap. Het is de vraag wat de impact is van de ‘coronamaatregelen’ op de planning. Vooralsnog worden er nu onderzoeken uitgevoerd naar bodemligging en afvoercapaciteit. De resultaten moeten in april bekend zijn. Er wordt gewerkt aan het ‘Beeld op de Rivier’. Het is de bedoeling dit met interactieve sessies op te stellen en voor de zomer klaar te hebben. Dan moet er ook een beeld zijn van realistische beleidsopties. Na de zomer wordt er dan gefilterd om te komen tot een nota Kansrijke Alternatieven. Parallel wordt gewerkt aan voorstellen voor governance en financiering en worden wettelijke procedures voorbereid en uitgewerkt. Ook wordt gekeken of er een intentieverklaring IRM opgesteld kan worden.