21 november 2017 - 08:39

Lange Termijn Ambitie Rivieren

In de Lange Termijn Ambitie Rivieren willen de betrokken partners komen tot een gedragen, adaptief en haalbaar pakket aan maatregelen voor rivierverruiming in samenhang met dijkversterking. Er wordt op dit moment veel informatie verzameld die gebruikt wordt om tot een keuze te komen.

Actualisatie Voorkeursstrategie Rivieren
Met de nieuwe normen die per 1 januari van kracht zijn en andere recente inzichten, is het nodig om de Voorkeusstrategie (VKS) Rivieren van 2014 te actualiseren. Daarnaast was de VKS een strategisch kompas en is het wenselijk te komen tot een pakket aan maatregelen voor uitvoering ervan. Er zijn per riviertak verschillende pakketten aan maatregelen samengesteld die (in meerdere rondes) worden doorgerekend in een MKBA. Daarnaast wordt andere informatie verzameld die gebruikt wordt om te komen tot een haalbaar, gedragen en adaptief pakket. Het gaat om onderwerpen als ruimtelijke inrichting (ruimtelijke kwaliteit, synergie met andere ontwikkelingen en de fysieke leefomgeving), robuustheid (oplossen hydraulische knelpunten en absolute gevolgbeperking), adaptiviteit (beweeglijkheid en beweegruimte), de instandhouding van de afvoerverdeling en draagvlak. Met deze informatie komen de Stuurgroep Delta Maas en het Bestuurlijk Platform Delta Rijn tot een voorstel voor een pakket (en alternatieven) om een MER-procedure mee in te gaan.
De VNR gebruikt de komende periode en de taakgroepvergaderingen van november/december om de betrokkenheid en inzet van gemeenten te inventariseren en een procesvoorstel te doen.

Animatie
Om concreet te maken waar we met elkaar aan werken, heeft het Deltaprogramma Rijn een animatie laten maken. Hiermee kunt u het gesprek aangaan met inwoners om uit te leggen hoe we het Rijngebied veilig, klimaatbestendig en aantrekkelijk maken, wat daar voor nodig is en wat dit voor hen betekent. U kunt deze animatie vrij gebruiken.

Verkenningen Ruimtelijke Kwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit is een integraal onderdeel van de geactualiseerde voorkeursstrategie. Langs de Rijktakken is gewerkt aan een verkenning Ruimtelijke Kwaliteit Rijntakken. Het rapport biedt een inventarisatie van de kernkwaliteiten in het rivierengebied en een handelingsperspectief hoe hier mee om te gaan. Waar willen we welke kwaliteit behouden, versterken of vernieuwen? Het rapport is geschreven voor bestuurders, beleidsmedewerkers en adviseurs en is hier te bekijken.
Langs de bedijkte Maas was een gebiedsvisie Bedijkte Maas opgesteld, om ook de Ruimtelijke Kwaliteiten mee te nemen in het afwegingsproces van de Voorkeursstrategie. Deze wordt op dit moment geactualiseerd en onderwerpen als bijzondere dijktrajecten en historisch erfgoed worden er in verwerkt.