30 maart 2021 - 07:20

Nationaal Water Programma

Water is voor Nederland van levensbelang. Water heeft invloed op waar en hoe we wonen, onze natuur, drinkwater, scheepvaart, landbouw en industrie. Om ons land ook voor de komende generaties veilig en aantrekkelijk te houden, is het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ontwikkeld. Het Ontwerp NWP ligt per 22 maart 2021 ter inzage voor iedereen.

Nationaal Water Programma (NWP)
De Rijksoverheid stelt iedere zes jaar een Nationaal Water Plan en een Beheer en ontwikkelplan voor de Rijkswateren op. Voor de periode 2022 – 2027 worden deze twee plannen samengebracht in één programma. Het NWP beschrijft de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid en het beheer van de Rijkswateren en Rijksvaarwegen. Voor het waterbeleid is het NWP een uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
Bijlage bij het Nationaal Water Programma zijn de stroomgebiedbeheerplannen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (onder anderen voor Rijn en Maas), overstromingsrisicobeheerplannen in het kader van de Richtlijn Overstromingsrisico’s (onder anderen voor Rijn en Maas) en het Programma Noordzee, inclusief Mariene Strategie.

Waar gaat het over?
Klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk vormen de komende jaren grote uitdagingen. Ook moet infrastructuur, zoals bruggen en sluizen, in stand worden gehouden en waar nodig vervangen of gerenoveerd. De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie, woningbouw en de landbouw is noodzakelijk.
Het NWP beschrijft hoe we hiermee omgaan en hoe we zorgen dat water een leidend principe is in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zo zal er een nationale watersysteemanalyse uitgevoerd worden. Daarnaast start het Rijk een onderzoeksprogramma over de impact van klimaatverandering en hoe we bijhouden dat dit verbetert.
Het Rijk kan de ambities van het NWP niet alleen realiseren. Voor een integrale aanpak van nationale en regionale opgaven doet het Rijk dit samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers. Deze partijen hebben ook meegewerkt aan de ontwikkeling van het Ontwerp NWP.

Reactie op het Ontwerp NWP mogelijk
Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen de ontwerpteksten voor het NWP ter inzage via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma. De kennisgeving is hier te lezen.
In maart 2022 wordt het definitieve Nationaal Water Programma 2022-2027, inclusief alle onderdelen, vastgesteld en gepubliceerd.