8 maart 2022 - 10:52

Panorama Gelderse Rivieren

De provincie Gelderland heeft een Panorama Gelderse Rivieren opgesteld, waarin de provincie de rol en ambitie voor het rivierengebied beschrijft. De provincie nodigt gemeenten uit hierover in gesprek te gaan en op te reageren.

Panorama Gelderse Rivieren
De grote rivieren Maas, Waal, Nederrijn-Lek en IJssel stromen allen door de provincie Gelderland. Zij zijn van belang voor hoe Gelderlanders wonen, werken en het landschap beleven. Decennia lang wordt er al gewerkt aan een toekomstbestendig, natuurlijk en economisch sterk rivierengebied. De samenhang met regionale watersystemen en aanliggende provincies en regio’s is groot. De complexe opgaven als Integraal Rivier Management, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en diverse transitieopgaven geven kansen, maar ook dilemma’s, waarbij samenwerking steeds belangrijker wordt. Het Panorama Gelderse Rivieren is een provinciaal handelingsperspectief wat de samenhang beschrijft tussen de ambities, zoals beschreven in de omgevingsvisie Gaaf Gelderland, en het vertrekpunt is voor het realiseren van opgaven.

Werkwijze
In het Panorama staat ook beschreven hoe Gelderland de eigen rol ziet in de uitwerking. Het kan bijdragen om programma’s van verschillende overheden en andere partners te verbinden, om zot tot realisatie te komen. Het Panorama is nu in concept vast gesteld en de vraag is hoe gemeenten aan kijken tegen dit handelingsperspectief. Daar kunnen gemeenten hun reactie op geven.
Het Panorama is gepresenteerd in de taakgroepen Rijn/Waal en IJssel. Het is een mooi beeld van het rivierengebied en de mogelijkheden die het biedt. In de verdere uitwerking zijn gesprekken met gemeenten van belang. Maar ook inzicht in wie initiatiefnemer is. Het beeld kan ook input zijn voor de gemeentelijke omgevingsvisie, waar het de beschrijving van de rivier betreft. Daarnaast stoppen de rivieren niet bij de grens van de provincie en zou het mooi zijn als andere provincies met dit initiatief aan de slag gaan.