18 februari 2021 - 07:26

Samenwerken aan riviernatuur (Oost Nederland)

In de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in Europees verband afspraken gemaakt over maatregelen om uiterlijk in 2027 voldoende schoon (Chemisch op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) water te hebben. De genomen en te nemen maatregelen voor Oost Nederland en achtergrondinformatie zijn te vinden op samenwerken aan riviernatuur.

KRW
In de taakgroepen IJssel en Rijn/Waal is gesproken over de derde tranche maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze Europese richtlijn is in 2027 te komen tot schoon en gezond water in de watersystemen. Daarvoor zijn sinds 2009 in twee tranches maatregelen genomen. maatregelen voor de derde tranche worden de komende tijd in beeld gebracht.
Bij maatregelen voor schoon en gezond water gaat het om het aanleggen van nevengeulen, aantakken van strangen, verlagen van uiterwaarden, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het aanleggen van vispassages, verbeteren van beekmondingen, het plaatsen van rivierhout en het saneren van waterbodems.

N2000 en NURG
Natura 2000 (N2000) is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De biodiversiteit gaat in Europa achteruit, bescherming van flora en fauna is daarom van belang. Doelstelling van N2000 is dat het verlies aan soorten planten en dieren is gestopt en zoveel mogelijk hersteld. Veel N2000 doelen zijn afhankelijk van de kwaliteit van het water in het gebied. De meeste uiterwaarden liggen in N2000 gebied.
Ook in het kader van de Nadere Uitwerking RivierenGebied (NURG) zijn er projecten in de uiterwaarden uitgevoerd die het bijdragen aan het natuurlijke systeem.

Samenwerken aan riviernatuur
Onder de programmanaam Samenwerken aan riviernatuur werken Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, andere overheden, grondeigenaren en omwonenden samen aan de uitvoering van diverse maatregelen om de kwaliteit in de Nederlandse natuurwateren te beschermen en waar nodig te verbeteren. In verschillende uiterwaarden langs de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek worden tot 2027 projecten uitgevoerd voor een goede waterkwaliteit. Bij de duurzame gebiedsontwikkelingen wordt gezocht naar de juiste balans tussen de kwaliteiten (het DNA) van een gebied, zodat de werkzaamheden er voor zorgen dat riviergebonden natuur zoals vissen, zoogdieren, amfibieƫn, vogels en diverse plantensoorten zich weer thuis gaan voelen.

Meer informatie is te vinden op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl.

September 2020