31 augustus 2023 - 10:22

VNR berichten

In het voorjaar was de Ledenvergadering 2023 van de VNR in het Rivierklimaatpark IJsselpoort. U leest een korte terugmelding en over de genomen besluiten. Daarnaast zijn we aan de slag met een communicatieplan en is de samenstelling van het bestuur veranderd.

Besluiten ledenvergadering
De Ledenvergadering 2023 vond plaats in Lathum. Tijdens het huishoudelijk deel van de vergadering keurden de leden het jaarverslag 2022, de financiële stukken over 2022 en de begroting 2023 goed.
De begroting 2024 stond ook geagendeerd en is goedgekeurd. In deze begroting is een verhoging van de contributie opgenomen. Na 13 jaar is een inflatiecorrectie toegepast. Ook is besloten om iedere vijf jaar de contributie te indexeren. Voor 2024 bedraagt de contributie 5 cent per inwoner.
Met de leden is ook gesproken over de continuïteit van de VNR. De VNR wordt steeds meer gevraagd op inhoudelijke onderwerpen mee te denken en doen, zoals bijvoorbeeld aquathermie. Het komende jaar bespreken we de ambities van en met de VNR en vervolgens hoe de organisatie daar op ingericht kan en moet worden. Volgend jaar volgt dan een voorstel vanuit het bestuur.
Na de huishoudelijke vergadering stapten de deelnemers op de fiets om het Rivierklimaatpark IJsselpoort te verkennen. Rivier, laag water, natuurinclusieve landbouw, natuur, duurzame landbouw, recreatie, bedrijvigheid en scheepvaart zijn onderwerpen die samenkomen in Rivierklimaatpark IJsselpoort, waar toegewerkt wordt naar toegankelijke uiterwaarden die extremen kunnen blijven opvangen. Met een stralende zon er bij was het een inspirerende middag.

Jaarverslag
Tijdens de Ledenvergadering is het Jaarverslag 2022 van de VNR goedgekeurd. Het Jaarverslag is hier te lezen.

Werkplan en communicatie
De VNR heeft een concept werkplan tot 2026. Hierin staan veel onderwerpen waar de VNR aan kan werken. Om goed zichtbaar te zijn en aan de buitenwereld te laten weten waar de VNR aan werkt, is het bestuur met de leden in gesprek over de prioriteiten die we gaan stellen. In de bijeenkomsten van de taakgroepen van juni stond het gesprek over de VNR centraal; wie we zijn en wat we doen. Het bestuur bespreekt de uitkomsten en dat wordt verder uitgewerkt in een communicatieplan.

Taakgroepen juni
De bijeenkomsten van de taakgroepen in juni stonden in het teken van een gesprek over wie zijn we als VNR, waar werken we aan en met wie doen we dat. Dat is de basis voor het communicatieplan.
In de taakgroep IJssel is daarnaast nog gesproken over de resultaten van de beoordeling van de dijken en hoe daar mee om te gaan. In de taakgroep Rijn/Waal was er ruimte voor de onderlinge uitwisseling van ervaring.
Aansluitend aan de taakgroep Maas was er een toelichting op de dijkversterking Buggenum en de ontwikkeling van het Buggenumse Veld. Dat hebben de leden ook buiten in de praktijk bekeken.

Bestuurswijziging
Ans Mol, wethouder van de gemeente Maas en Waal, is benoemd tot gedeputeerde van de provincie Gelderland. Daarmee is er een vacature voor de functie van vice voorzitter taakgroep Rijn/Waal, tevens bestuurslid VNR. Het is aan de deelnemers van de taakgroep Rijn/Waal om een nieuwe vice voorzitter te benoemen.

Vergaderschema
De volgende bijeenkomsten van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten staan op de planning:

Taakgroep Rijn/Waal Donderdag 28 september 10.00 – 12.00 uur IJzendoorn
Taakgroep Maas Vrijdag 6 oktober 10.00 – 12.00 uur
Taakgroep IJssel Donderdag 12 oktober 14.00 – 16.00 uur