27 maart 2020 - 09:29

Taakgroepen: een terugkoppeling

Deze warme winter kenden alle taakgroepen een volle agenda. Er vond veel informatie-uitwisseling plaats: over Integraal Rivier Management, de Kaderrichtlijn Water, het Panorama Waal en de Bubble Barrier. In de taakgroep Maas is met de Maas-gedeputeerden van gedachten gewisseld.

Gesprek Maasgedeputeerden
De Maas stroomt door de provincies Limburg, Brabant en Gelderland. Vorig jaar zijn er nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten gevormd. Zij hebben hun werkplan voor de komende vier jaar vastgesteld. Een mooi moment om de plannen voor de Maas te delen met de gemeentelijk bestuurders van de taakgroep Maas. Gedeputeerden Brugman en van ’t Hoog hebben hun plannen met de Maas uiteen gezet. Bekeken is waar aanknopingspunten zijn voor samenwerking en wat aandachtspunten zijn.

Panorama Waal
In de taakgroep Rijn/Waal is het Panorama Waal gepresenteerd. Langs de Waal zijn grote dijkversterkingsopgaven aan de orde. De provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland hebben de opgaven en de omgeving gecombineerd met ruimtelijke kwaliteit. In de geest van Panorama Nederland maakten zij een Panorama Waal. Daarin staat welke kansen er zijn om van losse dijkversterking te gaan naar samenhang tussen dijkversterking, naar samenhang dijk en omgeving en naar samenhang in samenwerking.
Het Panorama Waal is geen visie of beleid, maar een uitnodiging om het gesprek aan te gaan over de opgaven. Daarnaast is er een ‘visual’ gemaakt, waarin het beeld is opgetekend.

Bubble Barrier
In de taakgroep IJssel is het principe van de Bubble Barrier uitgelegd. Dit is een bellenscherm in de rivier, waardoor afval van verschillende grootte naar de kant / een opvangsysteem geleid wordt. Bij Kampen zijn er proeven mee gedaan, waarbij veel (test) afval afgevangen is. In Amsterdam is in het Westerdok een bellenscherm geplaatst, zodat er niet drie keer in de week afval gevist hoeft te worden. De vraag is of ze ook op IJssel geplaatst moeten worden en op welke plekken. Natuurlijk moet er aandacht blijven voor het voorkomen van afval in de rivieren met een bronaanpak.

Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2009 van start gegaan met een eerste tranche maatregelen. Uiterlijk in 2027, na de derde tranche maatregelen, moet de kwaliteit van de wateren op orde zijn. Voor de KRW Oost is nu al een update gedaan van de maatregelen die nodig zijn om de doelen te behalen. Daar is een kaartbeeld uit voortgekomen met locaties waar nog maatregelen nodig zijn. Meer informatie over de KRW (Oost) is te vinden in dit artikel.
Met de bestuurders van Rijn/Waal en IJssel is gesproken over het traject dat ingezet gaat worden voor de derde tranche en waar gemeenten een rol gaan spelen in de uitwerking. De concrete maatregelen, die nu nog als vlek op een kaart staan, worden samen met gemeenten verder uitgewerkt. Bestuurders hebben meegegeven dat heldere en duidelijke communicatie naar de buitenwereld van belang is.

Integraal Rivier Management
In de zomer is het officiële startsein gegeven voor het uitwerken van het programma Integraal Rivier Management. Het programma legt een integrale visie vast op het rivierengebied, waarin opgaven en ontwikkelingen samenkomen op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Er wordt nieuw beleid ontwikkeld voor het behoud van de afvoercapaciteit en het bereiken en behouden van de gewenste bodemligging van de rivier. Rondom de taakgroepvergaderingen verscheen de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Meer informatie over IRM en de voortgang is in dit artikel te vinden.
In de taakgroep was er een presentatie over inhoud en proces van Integraal Rivier Management. De uitwerking van het programma kent een krap tijdschema. De bestuurders vroegen aandacht voor de betrokkenheid en inbreng van gemeenten en de participatie van andere groepen en belanghebbenden. Ook voor inhoudelijke punten werd aandacht gevraagd.