Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief VNR | april 2016

De evaluatie van de Beleidslijn Grote Rivieren is afgerond. Gemeentelijk bestuurders hebben er in de taakgroepen hun mening over kunnen geven. Veel lof was er voor het proces. Het advies aan de Minister was om aan de slag te gaan met de voorgestelde aanpassingen.
De pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken is afgerond en het eindrapport is verschenen. Uit de resultaten blijkt dat er veel mogelijk is bij dijkversterking, als er aandacht is voor een aantal processtappen. Verdere uitwerking gebeurt in pilots.
In het Deltaprogramma Rivieren wordt gewerkt aan de verdere uitwerking en programmering van maatregelen. In deze nieuwsbrief is er ook aandacht voor de internationale samenwerking met Duitsland, waar het gaat om de gezamenlijke hoogwaterveiligheid.