Nieuwsbrieven 2016

Nieuwsbrieven 2016

VNR berichten

Aan de orde komen nieuw lid Wijk bij Duurstede, Sfeerverslag Jaarvergadering, oproep kandidaat voorzitter taakgroep Maas en het Vergaderschema 2016. Nieuw lid: Wijk bij Duurstede Per 1 januari is de …

Evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren

In het rivierengebied hebben gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen te maken met de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR). De BGR bevat een kader voor het beoordelen van de toelaatbaarheid, vanuit rivierkundig oogpunt, …

Schone Rivieren

Het onderwerp Schone Rivieren staat hoog op de agenda van de VNR. Regelmatig worden we bijgepraat. Zo ook tijdens de laatste taakgroepvergaderingen. Op landelijk niveau is er veel gebeurd en …

In de schaduw van

Grootschalige ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening werpen in de planvormingsfase een schaduw over het te ontwikkelen gebied. Er ontstaat een schade, zogenaamde schaduwschade, aan onroerend goed tijdens de planvorming. Ontstaat …

Delta Ontwerp Platform

Het Deltaprogramma is één grote ontwerpopgave: water en ruimte verbinden. Slim, integraal en aantrekkelijk. We staan voor een bijzondere ontwerpfase. Een fase die het landschap van de volgende generatie bepaalt. …

VNR berichten

De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten heeft nieuwe statuten en het voorzitterschap taakgroep Maas en samenstelling bestuur VNR is gewijzigd. VNR heeft nieuwe statuten De statuten van de VNR dateerden uit 1989, …

Deltaprogramma

In het Deltaprogramma is opgenomen dat de veiligheidsnormen voor bescherming tegen overstroming aangepast worden. Een voorstel hiervoor ligt bij de Tweede Kamer. In het Deltaprogramma Rivieren, zowel Rijn als Maas, …

Evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren

De Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) is geëvalueerd. Eind februari is het eindrapport gepubliceerd. Deze rapportage lag voor in de Stuurgroep Water van 7 april, zodat het rapport ook van een …

Pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken afgerond

In het kader van het Deltaprogramma en als onderdeel van het deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden is een landelijk onderzoek gedaan of het huidige ruimtelijk instrumentarium, de wijze van bekostigen en de rol …