Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief VNR | februari 2016

Diverse onderwerpen waar de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten aandacht voor vroeg zijn het afgelopen jaar op de agenda gekomen. Schone Rivieren, de evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren en Schaduwschade zijn hier voorbeelden van. In 2016 blijven deze onderwerpen in beeld en werken we in gemeentelijk verband verder aan.

Langs meerdere rivieren hebben opschoonacties van uiterwaarden plaats gevonden. In 2014 op veel meer locaties dan in 2015. Met medewerking van gemeenten wordt dit in 2016 verder uitgebreid. Schone Rivieren is daarmee een onderwerp dat in de belangstelling staat. De evaluatie van de Beleidslijn Grote Rivieren is op stoom. In het voorjaar wordt het rapport voorgelegd aan de Ministeriele Stuurgroep Water. Veel inzet is gepleegd op het onderwerp schaduwschade, waarbij burgers nadeel kunnen hebben bij planvorming.
Daarnaast leest u over een aantal nationale plannen die is vastgesteld en het Delta Ontwerp Platform (DOP).