Nieuwsbrieven 2018

Nieuwsbrieven 2018

Uit de taakgroepen

Begin oktober kwamen de taakgroepen bijeen. De projecten dijkversterking Mook en Gorkum-Waardenburg zijn gepresenteerd en lessen gedeeld, in het bijzonder over participatie. Ook is gesproken over gastvrije dijken en het …

Luisteren loont!

In steeds meer gemeenten zijn projecten voor waterveiligheid aan de orde. Dit kan grote gevolgen hebben voor de inrichting van een gebied en de bewoners. Maatregelen zijn ingrijpend, maar daar …

VNR zaken

Na de gemeenteraadsverkiezingen is de samenstelling bestuur van het bestuur gewijzigd, het verslag van de Jaarvergadering is beschikbaar en het vergaderschema voor 2019 is bekend. Samenstelling bestuur Na de gemeenteraadsverkiezingen …

Schone Rivieren

Het netwerk van Schone Rivieren wordt steeds groter, in oktober is ‘Schone Rijn’ van start gegaan. Steeds meer overheden, burgers en andere partijen zetten zich in om zwerfafval in uiterwaarden …

Integraal Rivier Management

In de zomer is het programma Integraal Riviermanagement geïntroduceerd. Dit is een verbreding van de insteek van de Lange Termijn Ambitie Rivieren. Er wordt gewerkt aan het in kaart brengen …

VNR zaken

De taakgroepen komen eind september en begin oktober weer bij elkaar, waarbij vast aandacht is voor hoog en laag water in 2018. Op de website van de VNR staat een …

Stroomlijn: laatste loodjes

Het programma Stroomlijn zit in de afrondende fase. De inhaalslag ‘Stroomlijn’ heeft de afgelopen jaren op meer dan 1.000 locaties langs de grote rivieren vegetatie weggehaald. Dit vermindert de kans …

Integraal Rivier Management

In de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR) wordt gewerkt aan een pakket maatregelen om het krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming vorm te geven. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft voor …

Zwemmen in de grote rivier; communicatiemiddelen

Regelmatig bespreken we het onderwerp ‘Zwemmen in de grote rivier’ met elkaar in de taakgroepen. Ook dit jaar zijn er helaas weer vele voorbeelden van drenkelingen die het onderwerp actueel …