Nieuwsbrieven 2020

Nieuwsbrieven 2020

VNR actualiteiten

De ledenvergadering van de VNR vond dit jaar digitaal plaats op 25 mei. Van het Jaarverslag over 2019 is een flyer gemaakt en het bestuur is van samenstelling gewijzigd. Ledenvergadering …

Taakgroepen terugkoppeling

Voor het eerst in de geschiedenis van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten hebben de vergaderingen van de taakgroepen niet fysiek plaats gevonden, maar deelden we digitaal kennis en ervaring met elkaar. …

Integraal Rivier Management

In het programma Integraal Riviermanagement werken Rijk en Regio met de omgeving samen aan een veilig, vitaal en aantrekkelijk rivierengebied. Het beleidskader wordt vastgelegd in een Programma onder de Omgevingswet. …

Beleefkaart IJssel

De IJssel is een mooie rivier die zichzelf in een Vallei heeft ingesneden. Ook aan de IJssel wordt gewerkt in het kader van het waterveiligheid, voor het omliggende gebied. Om …

Jaarvergadering 2020 en Jaarverslag 2019

Energie van water. Dat is het thema waar we op 2 april tijdens de Jaarvergadering 2020 van de VNR mee aan de slag wilden gaan. Uitnodigingen waren verstuurd en er …

Taakgroepen: een terugkoppeling

Deze warme winter kenden alle taakgroepen een volle agenda. Er vond veel informatie-uitwisseling plaats: over Integraal Rivier Management, de Kaderrichtlijn Water, het Panorama Waal en de Bubble Barrier. In de …

Kaderrichtlijn Water (Oost)

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn om schoon en gezond water te realiseren. De rivier is de vorige eeuw steeds meer ingericht voor de gebruiksfuncties, maar is niet …

Integraal Rivier Management

Nadat vorige zomer het startschot is gegeven voor het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) is in januari de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) de inspraak in gegaan. Hierin staan het doel …

Levende rivieren

Ruimte voor Levende Rivieren is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren, zodat natuur kan floreren en mensen …

12»