Nieuwsbrieven 2017

Nieuwsbrieven 2017

Basistoervaartnet

Het landelijke basisrecreatietoervaartnet omvat zo’n 4400 km aan vaarwegen, inclusief de grote rivieren. Het netwerk wordt beheerd door de provincies en Rijkswaterstaat, verbindt vaargebieden in alle provincies met elkaar en …

Zwemmen in de Waal en Merwedes is voor velen aantrekkelijk. Over de gevaren van het zwemmen spraken we in juni met Rijkswaterstaat in de taakgroep Rijn/Waal. In november zijn de …

Evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren

De tweede fase van de evaluatie van de Beleidslijn Grote Rivieren is bijna afgerond. Begin februari ligt er een rapportage over de nadere uitwerking van de aanpassingsvoorstellen. Deze voorstellen zijn …

Deltaprogramma Rivieren

Het Deltaprogramma Maas en Deltaprogramma Rijn zijn aan de slag om het krachtige samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming verder uit te werken. Dit gebeurt in het project Lange Termijn Ambitie …

Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden

Sinds september 2014 werkt het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden aan de uitvoering van de Voorkeursstrategie, om het gebied nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en te zorgen voor …

Het secretariaat van de VNR is verhuisd. Sinds 1 maart worden de werkzaamheden uitgevoerd vanuit het kantoor in Ede. Het secretariaat van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten is per 1 maart …

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Extreme neerslag, hittestress, droogte en overstromingen. Het wordt de afgelopen jaren duidelijk dat deze onderwerpen geen toekomst meer zijn voor Nederland, maar nu al aan de orde. Er is urgentie …

Lange Termijn Ambitie Rivieren

In de Voorkeursstrategie Rivieren van 2014 is het krachtig samenspel tussen rivierverruiming en dijkversterking per riviertak vastgelegd. Concrete en haalbare doelen voor rivierverruiming vanaf 2030, in samenhang met de dijkversterkingsopgave, …